Soal Jawab: e-LAPORAN j-QAF 2009

Mei 31, 2009
Aktiviti murid dalam kelas
Aktiviti murid dalam kelas

1. Apakah yang dimaksudkan dengan Format Laporan Pencapaian Program j-QAF?

Jawapan: Format Laporan Pencapaian Program j-QAF ialah pengisian data prestasi murid-murid j-QAF sebanyak empat kali setahun yang dihantar pada bulan Mac, Jun, Ogos, dan Oktober.

2. Apakah tatacara pengagihan pengisian data yang praktikal untuk saya ikuti?

Jawapan: Tatatacara yang praktikal adalah seperti berikut:

(i) Guru setiap bidang menyediakan data mentah bidang yang diajar.

(ii) Data mentah yang lengkap dilaporkan di dalam mesyuarat panitia.

(iii) Data mentah tadi diagihkan mengikut kelas. Contohnya:

Data Tahun 1 Dahlia (sekiranya guru mencukupi) diisi oleh seorang guru X, yang mana guru X perlu mengisi semua data berkaitan Kem Bestari Solat, Ujian Jawi, Ujian Bahasa Arab dan Al-Quran 6 Bulan/Khatam Al-Quran.

3. Kenapakah saya perlu mengisi Format Laporan Pencapaian Program j-QAF? Apakah kepentingannya?

Jawapan: Pencapaian murid dalam pelaksanaan Program j-QAF amat penting untuk dilaporkan kerana :

(i). Memastikan pencapaian murid seluruh negara diselaraskan secara terancang dan tersusun.

(ii). Guru dapat mengenal pasti murid yang belum berjaya menguasai semua kemahiran yang dicadangkan bagi setiap elemen dalam Program j-QAF.

(iii). Guru dapat mengambil tindakan susulan terhadap murid yang belum menguasai kemahiran yang dicadangkan.

(iv). Pencapaian dan pelaksanaan Program j-QAF dibuat secara Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR) bukannya berasaskan peperiksaan (Exam Oriented), oleh itu pelaporan perlu dibuat secara terperinci dan berterusan supaya penghayatan guru dan murid sentiasa dapat dinilai dan dikenalpasti.

(v). Pelaksanaan Program j-QAF yang berperanan sebagai memperkasakan Pendidikan Islam diambil kira dalam pelaksanaan Teras ke 3 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ( PIPP ).

4. Siapakah yang patut mengisi Format Laporan Pencapaian Program j-QAF?

Jawapan : Ketua panitia perlu menyelaras dan menyeragamkan agihan tugas kepada semua guru dalam panitia Pendidikan Islam.

5. Bilakah Format Laporan Pencapaian Program j-QAF ini diisi dan dihantar ke PPD?

Jawapan: Pengisian Format Laporan Pencapaian Program j-QAF perlu diisi pada minggu akhir Februari, minggu akhir Mei, minggu akhir Julai, dan minggu akhir

September dan dihantar ke PPD mengikut tarikh yang ditetapkan oleh JPN masing-masing.

6. Software Windows dan Office apakah yang paling sesuai dan digalakkan ketika mengisi Format Laporan Pencapaian Program j-QAF?

Jawapan: Software yang paling sesuai digunakan untuk pengisian Format Laporan Pencapaian Program j-QAF ialah Windows XP dan Office 2000 (disyorkan).

7. Apakah yang dimaksudkan dengan Kod Agama 1 hingga 6 ?

Jawapan: Kod Agama ialah:

1 = bermaksud murid beragama Islam dan mengambil mata pelajaran Bahasa Arab sahaja.

2 = bermaksud murid beragama Islam dan mengambil mata pelajaran Bahasa Cina sahaja

3 = bermaksud murid beragama Islam dan mengambil mata pelajaran Bahasa Tamil sahaja.

4 = bermaksud murid Non Muslim dan berbangsa Cina mengambil mata pelajaran Bahasa Arab

5 = bermaksud murid Non Muslim dan berbangsa India mengambil mata pelajaran Bahasa Arab

6 = bermaksud murid Non Muslim berbangsa selain Cina dan India mengambil mata pelajaran Bahasa Arab

8. Sekiranya seorang murid Islam mengambil 2 mata pelajaran (Bahasa Arab & Bahasa Cina), apakah kod agama yang perlu diisi ?

Jawapan: Guru perlu mengisikan kod nombor 1 pada ruangan “Agama”.

9. Bagaimanakah cara untuk mengisi data pelajar yang masih tidak menguasai kemahiran dalam sukatan khatam Quran?

Jawapan: Isikan pencapaian terakhir murid pada lajur Iqra’ dan guru perlu mengisi lajur khatam al-Quran mengikut kaedah Baca Ikut Guru (BIG) seperti yang disarankan oleh pihak JAPIM KPM.

10. Sila terangkan perkara tersebut dengan terperinci?

Jawapan:

(i) Pelajar Tahun 1 pada 6 bulan kedua dan Tahun 2,3 dan 4 pada 6 bulan yang pertama yang masih membaca Iqra’ :

Laporan hendaklah dibuat mengikut jumlah ayat tertinggi di dalam BIG dan markah kualiti bacaan perlu diisi tidak melebihi 10 markah.

(ii) Pelajar yang membaca al-Quran tetapi masih di bawah sukatan :

Laporan hendaklah dibuat mengikut jumlah ayat tertinggi di dalam BIG dan markah kualiti bacaan boleh diberi sehingga mencapai 40 markah.

(iii) Pelajar yang membaca al-Quran mengikut sukatan :

Laporan hendaklah dibuat mengikut jumlah ayat tertinggi dan markah kualiti bacaan boleh diberi sehingga 40 markah.

(iv)Pelajar yang membaca al-Quran melebihi sukatan Khatam al-Quran :

Laporan hendaklah dibuat mengikut jumlah ayat tertinggi yang dibaca dan markah kualiti bacaan ialah 40 markah (markah penuh) dan 60 markah (markah penuh) kerana melepasi sukatan.

11. Perlukah saya mengisi mengikut BIG?

Jawapan: Ya, guru perlu mengisi laporan mengikut Baca Ikut Guru (BIG) bagi pelajar yang tidak mencapai sukatan khatam Quran (pelajar lemah).

12. Apakah kesan sekiranya laporan khatam al-Quran diisi tidak mengikut sukatan?

Jawapan: Sekiranya laporan khatam al-Quran tidak diisi mengikut sukatan yang telah ditetapkan (rujuk soalan 12), peningkatan prestasi pelajar tidak akan berlaku dan akan memberi kesan kepada objektif program j-QAF secara keseluruhan.

13. Dari manakah sumber soalan untuk mengisi markah pelaporan Jawi?

Jawapan: Sila rujuk Buku Panduan Ujian Pencapaian Jawi Tahun 1-6 yang disediakan oleh pihak JAPIM KPM.

14. Bolehkah saya menggunakan soalan yang disediakan oleh pihak sekolah, Majlis Guru Besar dan Jabatan Pelajaran Negeri untuk tujuan penilaian pengisian pencapaian pelajar j-QAF?

Jawapan: Tidak boleh. Guru perlu mengikut soalan atau instrumen yang disediakan oleh pihak JAPIM untuk tujuan pengisian data pelaporan. Tetapi, tidaklah menjadi kesalahan bagi pihak sekolah untuk melaksanakan penilaian dalaman pencapaian semasa murid.

15. Apakah perbezaan mengisi data pencapaian Bahasa Arab antara tahun satu, dua, tiga dan empat?

Jawapan: Data Pencapaian Bahasa Arab untuk tahun 1, 2 dan 3 adalah berdasarkan Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR) dan untuk Tahun 4 berdasarkan Ujian PKSR Pertengahan Tahun dan Ujian PKSR Akhir Tahun yang dibina dan dibekalkan oleh pihak JAPIM KPM.

16. Adakah perlu untuk mengisi data pencapaian Bahasa Arab oleh murid non-muslim?

Jawapan: Ya. Data pencapaian Bahasa Arab murid non-muslim perlu diisi dan direkodkan mengikut lajur yang telah disediakan dalam format pelaporan.

17. Adakah anda perlu memahami instrument dalam ujian PKSR Bahasa Arab yang disediakan sebelum mengisi data pelaporan?

Jawapan: Ya. Guru Bahasa Arab perlu memahami konsep dan instrumen yang disediakan dalam ujian PKSR sebelum mengisi data pelaporan.

18. Setelah saya mengisi semua laporan di dalam Format Laporan Pencapaian Program j-QAF, apakah yang perlu saya lakukan?

Jawapa n : Anda perlu memastikan semua data ESATU, EDUA, ETIGA dan EEMPAT selesai diisi kemudian di eksport ke ESEKOLAH. Kemudian data ESEKOLAH di eksport ke satu disket menjadi EPPD untuk dihantar ke UPIM PPD masing-masing.

19. Bagaimanakah cara untuk memastikan terdapat kesalahan dalam pengisian Format Laporan Pencapaian Program j-QAF sebelum menghantar EPPD kepada PPD ?

Jawapan : Terdapat dua situasi penting untuk mengesan kesalahan:

(i). Guru perlu klik di butang “SEMAK” di dalam ESATU, EDUA, ETIGA dan EEMPAT. Sekiranya terdapat nombor yang berwarna merah tertera di petak sebelah kiri butang tersebut, maka itu adalah petanda kesalahan atau kekurangan data telah berlaku pada ESATU, EDUA, ETIGA atau EEMPAT tersebut.

(ii). Ketua panitia pula perlu menyemak kembali di dalam ESEKOLAH dan sekiranya terdapat nombor berwarna merah di sebelah kanan dalam “RUMUSAN”, maka itu adalah petanda kesalahan yang masih berlaku.

Catatan: Sekiranya wujud situasi ruangan peratus dalam rumusan berwarna merah, ia menunjukkan peratusan rendah di bawah 40 peratus.

Tindakan :

(a) Guru perlu membetulkan kesalahan mengikut ESATU, EDUA, ETIGA atau EEMPAT sebelum mengeksport ke ESEKOLAH.

(b) Ketua panitia perlu memastikan kesalahan diperbetulkan. (Perkara ini perlu ambil perhatian yang sewajarnya sebelum mengeksport data ke EPPD)

20. Sekiranya berlaku masalah atau kesalahan di dalam ESATU, EDUA, ETIGA atau EEMPAT, apakah yang perlu saya lakukan?

Jawapa n : Ketua panitia perlu memastikan kesalahan dan membetulkan kesalahan yang dikesan tadi .Guru perlu mengimport dan eksport kembali kesalahan yang dibetulkan kedalam ESEKOLAH.

21. Bolehkah saya “copy” dan “paste” di dalam pencapaian pelajar bulan Jun kepada pencapaian bulan Oktober?

Jawapan: Tidak boleh.

22. Sekiranya terdapat murid yang berpindah ke sekolah lain, bolehkah saya mengisi lajur murid tersebut dengan nama pelajar lain?

Jawapan: Boleh.

23. Bolehkah saya “save” ESATU, EDUA, ETIGA atau EEMPAT sebelum saya eksport ke ESEKOLAH?

Jawapan: Boleh. Guru boleh menyambung semula pengisian data sebelum mengeksport kepada ESEKOLAH.

24. Apakah yang perlu dihantar kepada PPD bersama disket EPPD?

Jawapan: Satu disket (EPPD) dan satu salinan rumusan disertakan bersama surat iringan yang ditandatangani oleh guru besar .

25. Bahagian apakah yang perlu di cetak dan dihantar bersama disket EPPD?

Jawapan: Hanya bahagian “RUMUSAN” sahaja yang perlu dicetak beserta surat rasmi yang ditandatangani oleh guru besar, dan dihantar ke PPD bersama satu disket EPPD sahaja.

26. Apakah kesan sekiranya saya menghantar laporan yang salah/tidak lengkap kepada PPD?

Jawapan : Sekiranya laporan yang tidak lengkap atau salah dihantar ke PPD akan menyebabkan pihak PPD tidak dapat dapat mengumpul data daerah tersebut dengan sempurna. Laporan PPD kepada Jabatan Pelajaran Negeri tidak berfungsi dan gagal. Kesilapan dari satu sekolah menyebabkan keseluruhan laporan JPN akan gagal (sila ambil perhatian serius).

27. Apakah kesan sekiranya saya tidak jujur di dalam mengisi data pelaporan?

Jawapan: Semua guru perlu memahami faktor kejayaan program j-QAF adalah berdasarkan data pencapaian yang dilaporkan dalam format pelaporan program j-QAF. Sekiranya berlaku kesilapan atau ketidakseimbangan pelaporan disebabkan kecuaian guru dalam mengisi data, ini akan memberi kesan kepada kayu ukur kejayaan program j-QAF yang dilaksanakan untuk memperkasakan Pendidikan Islam.

28. Perlukah saya menyimpan data bulan Mac-Jun sehingga mengisi epelaporan bulan Ogos-Oktober?

Jawapan: Ya, perlu.

29. Adakah saya perlu memastikan prestasi pencapaian murid sentiasa meningkat dari laporan MAC hingga OKTOBER , dan laporan dari tahun semasa ke tahun berikutnya?

Jawapan: Ya. Guru perlu memastikan prestasi pencapaian murid dalam program j-QAF sentiasa meningkat dan cemerlang. Oleh itu, kesilapan mengisi data akan menjejaskan pelaporan prestasi pencapaian murid. Guru perlu peka dalam mengisi pelaporan ini kerana ia memberi kesan kepada prestasi laporan peringkat daerah dan negeri.

Advertisements

MODEL-MODEL PROGRAM j-QAF

Mei 31, 2009

1. Model Kelas Pemulihan Jawi

Model Pemulihan Jawi diperjelaskan di dalam Buku Panduan Perlaksanaan Model kelas Pemulihan Jawi. Ia akan diajar oleh guru khas pemulihan jawi dalam waktu yang sama dengan kelas jawi biasa di semua sekolah dengan menggunakan modul pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran. Semua sekolah hendaklah menubuhkan Kelab Seni Tulisan Jawi dan menjalankan aktiviti pengukuhan di peringkat sekolah dengan menyediakan bahan-bahan bacaan tambahan yang bersesuaian serta mempertingkatkan penggunaan kemudahan ICT sedia ada.

2. Model Khatam Al-Quran

Khatam Al-Quran diperjelaskan di dalam buku panduan Perlaksanaan Program Khatam Qur’an Model 6 Bulan dan Buku Panduan Program Khatam al-Qur’an Model Tasmik.

Model 6 Bulan dilaksanakan mengikut modul yang telah ditetapkan dengan menggunakan  peruntukan waktu PI sedia ada. Model ini akan menggunakan pendekatan talaqqi dan musyafahah. Murid yang belum menguasai bacaan al-Quran dibimbing dengan kaedah IQRA’, sementara yang telah menguasainya diteruskan menggunakan model khatam al-Quran.

Model Tasmik pula dilaksanakan di luar waktu persekolahan normal mengikut kesesuaian dan keupayaan murid serta dengan persetujuan ibu bapa mereka dan kesediaan guru pembimbing yang terdiri daripada guru j-QAF, GPI, guru-guru mata pelajaran lain yang berkemampuan, atau pembimbing luar yang sesuai. Guru pembimbing tersebut hendaklah dilantik secara rasmi oleh pihak sekolah dan insentif khas wajar dipertimbangkan.

3. Model Bahasa Arab

Bahasa Arab Komunikasi (BAK) yang sedang dilaksanakan pada masa ini di sekolah-sekolah kebangsaan akan diperluaskan pelaksanaannya di semua sekolah. Status mata pelajaran ini adalah sebagai mata pelajaran pilihan. Walau bagaimanapun murid diwajibkan memilih BAK sekiranya tidak mengambil mata pelajaran Bahasa Cina dan Tamil. Peruntukan waktu adalah 60 minit seminggu dan diajar oleh guru Bahasa Arab yang dilantik khusus.

Pendidikan al-Quran mendidik jiwa seawal usia anak-anak.

Pendidikan al-Quran mendidik jiwa seawal usia anak-anak.


PELAKSANAAN PROGRAM j-QAF

Mei 31, 2009

Membina Generasi al-Quran

"Membina Generasi al-Quran - j-QAF Tidak Boleh Gagal"

KONSEP  PROGRAM  j-QAF

Program j-QAF adalah suatu usaha memperkasakan Pendidikan Islam melalui penekanan khusus dalam pengajaran Jawi, al-Quran, Bahasa Arab dan Fardhu Ain yang dilaksanakan di peringkat sekolah rendah. Pelaksanaan j-QAF menggunakan kurikulum serta model dan modulnya yang tersendiri. Tenaga guru yang khusus digunakan untuk pemulihan, bimbingan, kemahiran, pengukuhan, pengayaan dan penghayatan murid. Pelaksanaannya menggunakan peruntukan jadual waktu sedia ada.

OBJEKTIF PROGRAM j-QAF

Setelah program ini dilaksanakan dengan baik dan berkesan, semua murid Islam sekolah rendah akan dapat:

  • Menguasai bacaan dan tulisan jawi
  • Khatam al-Quran
  • Menguasai asas Bahasa Arab Komunikasi
  • Memantapkan dan menghayati amalan Fardhu Ain

KEPENTINGAN PROGRAM j-QAF

Program j-QAF menjadi lebih penting sebagai suatu usaha ke arah memperkasakan PI yang sedia ada supaya semua bidang dalam PI iaitu bidang Tilawah al-Qur’an, bidang Aqidah, Ibadah, Sirah Nabawi Akhlak dan Jawi lebih berkesan dan dapat dihayati dan diamalkan dalam kehidupan.

1.     Pemulihan Jawi

Jawi adalah sebahagian daripada komponen pendidikan Islam dan mula dilaksanakan pada tahun 2003 dengan pendekatan pengajaran 2 waktu seminggu pada 6 bulan pertama di tahun satu. Laporan pemantauan mengenainya mendapati penguasaan bacaan dan tulisan Jawi perlu dibaiki lagi. Ini bermakna jawi dalam pendidikan Islam semata- mata masih belum mencukupi dan berkesan. Oleh itu pemulihan Jawi dalam j-QAF menjadi keutamaan khasnya kepada murid tercicir supaya semua murid boleh menguasai Jawi setelah diberi bimbingan secara berterusan.

2.     Kepentingan Khatam al-Qur’an

al-Quran pula telah diajar sebagai sebahagian Pendidikan Islam dalam bidang Asuhan Tilawah al–Quran pada masa ini. Namun ia tidak menekankan pembelajaran sehingga khatam al-Quran kerana ia memerlukan bimbingan berterusan daripada bilangan guru yang sesuai dengan nisbah murid yang menepati pendekatan talaqqi dan musyafahah (iaitu satu kaedah pembelajaran secara bersemuka dengan guru bagi mendengar, membetul kesalahan dan menyebut semula dengan baik dan lancar). Oleh itu PI pada masa ini hanya menjurus kepada kebolehan membaca sahaja manakala aspek khatam tidak ditekankan di sekolah tetapi menyerahkannya kepada masyarakat.

3.     Kepentingan Bahasa Arab

Status Bahasa Arab Sekolah Rendah pada masa ini sebagai mata pelajaran bahasa tambahan. Ia diajar di sekolah-sekolah rendah secara berpilih dan terhad. Tidak semua murid berpeluang mempelajarinya.

4.     Kepentingan Fardhu Ain

Ramai ibu bapa masih belum berpuas hati dengan tahap pencapaian dan penguasaan anak-anak mereka terhadap amalan Fardu Ain terutama dalam hal ibadah mendirikan solat. Tambahan pula Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) yang dilaksanakan pada masa ini perlu dikaji dan disemak semula supaya ia dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Oleh itu satu pendekatan baru perlu diperkenalkan bagi memantapkan perlaksanaan Fardhu Ain ini.


Hello world!

Mei 31, 2009

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!